fbpx

Regulamin

Regulamin serwisu internetowego seotrade.pl

§1 Postanowienia ogólne

1. Serwis internetowy działający pod adresem internetowym www.seotrade.pl, prowadzony jest przez firmę SEOTRADE Mieczysław Kozak z siedzibą w Rykach, ul. Przemysłowa 75, kod pocztowy 08-500, NIP: 7161362864, Regon: 364254750, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

2. Definicje:

1) Serwis Internetowy – Strona ofertowa dostępna pod adresem https://www.seotrade.pl.
2) Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego, o którym mowa w art. 8 z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm. ).
3) Usługodawca – SEOTRADE Mieczysław Kozak z siedzibą w Rykach, ul. Przemysłowa 74, kod pocztowy 08-500, NIP: 7161362864, REGON: 364254750, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
4) Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca własną działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna oraz każdy inny użytkownik, który korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
5) Formularz kontaktowy – dostępny jest w Serwisie Internetowym i umożliwia wysłanie zapytania.
6) Konto użytkownika – oznaczony własną nazwą „login” i hasłem podanym przez Usługobiorcę, zbiór zasobów w systemie informatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy i informacje o złożonych zamówieniach na usługę pozycjonowania.
7) Dowód zakupu – faktura VAT wystawiona przez Usługodawcę lub inny dokument potwierdzający, w tym również elektroniczny.
10) Monitoring – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę, znajdująca się pod adresem internetowym monitoring.seorelations.pl polegająca na umożliwieniu Usługobiorcy wglądu do aktualnego stanu pozycji jego strony internetowej w wyszukiwarce Google.
11) Usługa pozycjonowania – usługa zlecona przez Usługobiorce dla Usługodawcy na czas ściśle określony w umowie pozycjonowania, polegająca na wykonaniu przez Usługodawce działań mających na celu promocje strony internetowej Usługobiorcy.

§2 Warunki nawiązania współpracy

1. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystanie ze Serwisu Internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2. Serwis Internetowy prowadzi swoją działalność na terytorium oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Usługodawca potwierdza Usługobiorcy złożenie zamówienia na pozycjonowanie jego strony internetowej wysyłając mu wiadomość pocztą elektroniczną e-mail.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia Usługi pozycjonowania, jeśli naliczona należność nie zostanie opłacona w czasie 14 dni od złożenia zamówienia.

5. Po opłaceniu złożonego zamówienia, Usługodawca wystawia fakturę VAT Usługobiorcy, na podstawie podanych informacji w formularzu kontaktowym.

§3 Płatności

1. Ceny podane w Serwisie Internetowym są cenami brutto w walucie polskich złotych i zawierają już podatek VAT.

2. Usługobiorca może zapłacić za zakupione usługi w następujący sposób:
1) osobiście w siedzibie firmy Usługodawcy.
2) Wybierając wpłatę na konto bankowe Usługodawcy.
3) Wybierając szybkie płatność elektroniczne on-line.

na podstawie faktury VAT, wystawionej przez Usługobiorcę.

3. Płatności za pozycjonowanie strony internetowej Usługodawcy, które odbywają się w formie abonamentu miesięcznego, trwającego przez okres ustalony w umowie pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą, występują w trzech wariantach:

  • abonament podstawowy – koszt 299,00 zł brutto / miesięcznie
  • abonament standardowy – koszt 599,00 zł brutto / miesięcznie
  • abonament zaawansowany – koszt 1499,00 zł brutto / miesięcznie

4. Płatności za usługę prowadzenia kampanii reklamowych w systemie Google Ads (Reklama PPC), mają charakter nieregularny lub ustalony w umowie, między Usługodawcą a Usługobiorcą. Koszt prowadzenia kampanii PPC jest ustalany indywidualnie, między Usługodawcą a Usługobiorcą.

§4 Realizacja usługi

1. Realizacja zamówionej Usługi pozycjonowania przez Usługobiorce w Serwisie Internetowym odbywa się w formie działań Usługodawcy w sieci internet w sposób ciągły przez cały okres trwania umowy. Usługa ma charakter reklamowy i jest ponawiana “co miesiąc” do momentu zakończenia trwania umowy lub jej wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron z miesięcznym okresem wypowiedzenia. Usługa pozycjonowania, polega na ciągłej promocji strony internetowej Usługobiorcy przez Usługodawce.

2. Czas realizacji zamówienia jest ustalany indywidualnie i widnieje w umowie pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą.

3. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizacje zamówienia, Usługodawca zastrzega sobie prawo do anulowania zlecenia i bezzwłocznego poinformowania o tym fakcie Usługodawcę bez ponoszenia żadnych konsekwencji prawnych i finansowych.

§5 Reklamacje

1. Usługobiorca może złożyć reklamacje, jeśli zamówione usługi nie są realizowane przez Usługodawcę lub są niezgodne z postanowieniami Regulaminu.

2. Zgłoszenia reklamacyjne należy kierować pocztą tradycyjną na adres:

SEOTRADE Mieczysław Kozak
ul. Przemysłowa 74
08-500 Ryki

3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
1) Pełne dane adresowe Usługobiorcy.
2) Adres pozycjonowanej strony internetowej, której dotyczy reklamacja,
3) Opis przyczyny reklamacji.
4) Adres e-mail, na który złożone zostało zamówienie.
5) Dane kontaktowe Usługodawcy – Nr. telefonu i adres e-mail.

4. Jeśli podane w reklamacji dane adresowe lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpoczęciem reklamacji Usługodawca poinformuje Usługobiorce o potrzebie uzupełnienia danych.

§6 Odpowiedzialność

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Usługobiorcę nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych oraz nieprzestrzeganiem przez Usługobiorcę warunków Regulaminu. Powyższy zapis nie stosuje się do Konsumentów w rozumieniu Kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93).

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za spadek pozycji strony lub negatywny wpływ usług na jej pozycję, spowodowany zmianami algorytmów wyszukiwarek internetowych.  Usługodawca nie ma wpływu na zmiany w algorytmie i aktualizacji wyszukiwarek internetowych, dlatego nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku wystąpienia nagłych zmian, mogących negatywnie wpłynąć na pozycje strony internetowej Usługobiorcy w wyszukiwarkach.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy w działaniu monitoringu pozycji i przerwy w obliczaniu pozycji strony w wyszukiwarce Google, ponieważ czasami zdarzają się zmiany w algorytmie wyszukiwarki, które mogą opóźnić odczytywanie pozycji przez system monitoringu, na które Usługodawca nie ma żadnego wpływu.

§7 Odstąpienie od umowy

1. Jeśli odstąpienie przez Usługobiorce od umowy na pozycjonowanie strony internetowej nastąpi przed jej zakończeniem, Usługobiorca ma obowiązek pokryć koszta pozycjonowania strony przez cały pozostały okres trwania umowy.

2. Jeśli umowa nie została wypowiedziana przez żadną ze stron po upływie okresu ustalonego w umowie, przechodzi ona w czas nieokreślony z miesięcznym okresem wypowiedzenia.

§8 Ochrona danych osobowych

1. Usługobiorca zlecając Usługę pozycjonowania i otrzymując przez to Konto klienta w systemie monitoringu pozycji, proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883).

2. Dane osobowe są przetwarzane przez Usługodawcę wyłącznie w celu świadczenia usług, o których mowa w paragrafie 1, niniejszego regulaminu.

3. Dane osobowe Usługobiorcy nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych, bez uzyskania jego wyraźnej zgody.

4. Usługobiorca ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Usługodawcy.

§9 Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Serwisu Internetowego spowodowanych jego naprawami lub problemami technicznymi.

2. Usługobiorca oświadcza, iż nie będzie rościł sobie praw w związku z ograniczeniem dostępu do Serwisu Internetowego.

3. Usługobiorca niebędący konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), w celu realizacji Usługi pozycjonowania upoważnia Usługodawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Faktury przesyłane na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail w formie pliku PDF, umożliwiającej jej pobranie oraz wydruk. W przypadku chęci skorzystania przez Usługobiorcę z formy papierowej faktur, wymagana jest pisemna dyspozycja zmieniająca niniejszy punkt.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdej chwili bez wcześniejszego poinformowania o tym fakcie Usługobiorcy.

5. Wszelkie spory między Usługodawcą a Usługobiorcą rozstrzygane będą w sposób polubowny, a w przypadku braku możliwości polubownego załatwienia sporu, Sądem właściwym do rozpatrywania sporu jest Sąd właściwy do siedziby Usługodawcy.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.) i inne właściwe.

7. Regulamin obowiązuje od dnia 09.11.2018r.